Zaloguj się

Przedsiębiorco skorzystaj
z Tarczy Finansowej!

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników
- nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej
skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.
"Tarcza Finansowa PFR", to program pomocowy realizowany w ramach Tarczy Antykryzysowej, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany do polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

Mikrofirmy oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł.

Jej celem jest poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Około 60 mld zł z tej kwoty może pozostać w firmach jako środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.

REGULAMIN PROGRAMU
Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Program Tarcza Finansowa PFR
kierowany jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. przekracza 43 mln euro
 
Instrukcja jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia (pobierz)

Tarcza Finansowa
dla Mirkofirm:

zatrudniających co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników

których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach

do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok. 70-90 tys. zł) na 3 lata

Warunki uzyskania wsparcia:
 

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Tarcza finansowa dla mikrofirm udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji i nie może przekroczyć kwoty 324 tys. zł dla jednej mikrofirmy.
 
Pozostała, nieumorzona  kwota  subwencji  finansowej,  podlegać  będzie  zwrotowi  i  będzie  spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
 

Pobierz: Przewodnik po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Tarcza finansowa
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

zatrudniających od 10 do 249 pracowników

których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach

do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata

Warunki uzyskania wsparcia:
 

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana jest w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach.

25 % subwencji umarzanej jest automatycznie pod warunkiem prowadzenia działalności, dodatkowe 25 % w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a 25 % umorzenia zależy od utrzymania zatrudnienia.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 i nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł dla jednej firmy.


Pobierz: Przewodnik po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.
 

Kalkulator Subwencji Tarcza Finansowa PFR:


Jeżeli chcesz wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, skorzystaj z internetowego kalkulatora. Pamiętaj! Kwota, którą uzyskasz jest jedynie wartością przybliżoną i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

 

Skorzystaj z kalkulatora i wyliczyć kwotę subwencji:

 
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz MŚP obsługiwany jest za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Duże Firmy składają wniosek bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Klienci naszego Banku mają możliwość złożenia wniosku
o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:


Zaloguj się do bankowości elektronicznej i wypełnij wniosek - znajdziesz go w Panelu WNIOSKI.

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.
Przygotuj się do składania wniosku!
Przedsiębiorco przed złożeniem wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR zadbaj o:
 • aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana firmy i dysponowania środkami w banku. W przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym według daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.
 • aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 • dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
  Pobierz instrukcję jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia.
 • brak zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. W trakcie składania wniosków o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
  - deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
  - deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.
  Zapoznaj się z informacją Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej

Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju

 
Polski Fundusz Rozowju w oparciu o dane udostępnione we wniosku, wyda jedną z poniższych decyzji:
 • Decyzję pozytywną uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR;
 • Decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej;
 • Decyzję negatywną – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.
 
Decyzję, jaką podejmie PFR przekażemy Ci w wiadomości w bankowości internetowej. Zobacz jak sprawdzić status wniosku: 
 
       
 
 

Zasady odwołań:


Jak możesz odwołać się od decyzji?
Jeśli kwota subwencji, którą przyznał Ci Polski Fundusz Rozwoju jest niższa od tej, o jaką wnioskowałeś, od 18 maja będziesz mógł złożyć odwołanie, aby uzyskać pełną kwotę. Odwołanie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy kwotą, o jaką wnioskowałeś, a tym, co zostało Ci wypłacone. Jeśli w pierwszym wniosku o subwencję zawnioskowałeś o kwotę niższą niż maksymalna za liczbę pracowników w Twojej firmie, nie możesz już tego zmienić i składać odwołania z tego powodu.

Zasady składania odwołania od decyzji
 • odwołanie składasz w tym samym Banku, w którym złożyłeś wniosek o subwencję, z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;
 • na złożenie odwołania masz 2 miesiące od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.
 • z wnioskiem odwoławczym od pierwotnej decyzji PFR możesz wystąpić maksymalnie 2 razy.  
 • odwołanie powinno zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla  złożenia  wniosku, także  w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.
 • we wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.
  Odwołanie dotyczy jedynie części subwencji, która nie została przez PFR wypłacona w ramach wniosku pierwotnego. Po wyjaśnieniu kluczowych kwestii związanych z wysokością pomocy, czyli zatrudnienia, opłacenia składek i wysokości obrotów, klient składa wniosek odwoławczy. Nie ma możliwości zmiany danych, na podstawie których została wyliczona kwota przysługującej subwencji finansowej. Wobec tego podstawowe pola służące do wyliczenia pomocy nie są aktywne we wniosku odwoławczym. Dotyczy to przede wszystkim zmiany miesiąca referencyjnego.
  UWAGA! Nie ma możliwości zmiany wskazanego we wniosku okresu, w którym porównywany jest spadek przychodów ze sprzedaży! Klient na dzień składnia wniosku sam dokonuje wyboru miesiąca referencyjnego. Jest to jego ostateczna decyzja.

Więcej na temat odwołania znajdziesz tutaj: https://www.bs.limanowa.pl/odwolania
 
Jaka może być decyzja PFR w procesie odwoławczym?
 • Pozytywna – otrzymujesz dodatkowe świadczenie do pełnej wysokości kwoty, o jaką pierwotnie wnioskowałeś.
 • Pozytywna, ale PFR uwzględnił odwołanie tylko częściowo – otrzymujesz dodatkowe świadczenie, ale w kwocie mniejszej, niż wnioskowałeś w odwołaniu
 • Negatywna – PFR  nie wypłaci Ci dodatkowego świadczenia
 
 

Zasady reklamacji:

 
 • Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR mogli zgłosić reklamację za pośrednictwem naszego Banku w terminie do 14 sierpnia 2020r.

 
  Przeczytaj także: Tarcza Finansowa PFR - ważne terminy!

Zwrot subwencji


Zgodnie z założeniami Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa może podlegać zwrotowi.

Subwencja finansowa podlega zwrotowi w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego
   
w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej.
Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Polski Fundusz Rozwoju o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy subwencji i przedstawić stosowne dokumenty. PFR przekazał listę wymaganych dokumentów dotyczących upadłości przedsiębiorcy, zawieszenia działalności lub likwidacji przedsiębiorstwa. Dokumenty te przedsiębiorca powinien przekazać za pośrednictwem Banku w systemie JIRA, który wykorzystywany jest do obsługi procesu zgłoszeń reklamacyjnych.

Przekazując dokumentację należy wskazać podkategorię zgłoszenia oraz dołączyć dokumenty zgodnie z poniższym schematem:

Podkategoria 7.07_Upadłość – Upadłość przedsiębiorcy
 1. wniosek o ogłoszenie upadłości z załącznikami;
 2. wiosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami

Podkategoria 7.08_Zawieszenie – Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 1. wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej z załącznikami;
 2. ewentualnie w przypadku spółek prawa handlowego dodatkowo uchwała w przedmiocie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej

Podkategoria 7.09 Likwidacja – Likwidacja przedsiębiorstwa
 1. jednoosobowa działalność gospodarcza:
  a)    wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG wraz z załącznikami,
  b)    zaświadczenie o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,
  c)    jeżeli wykreślenie przedsiębiorcy następuje z urzędu to decyzję ministra właściwego do spraw gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG;
   
 2. spółka prawa handlowego:
  a)    wniosek o otwarcie likwidacji wraz z kompletem załączników,
  b)    wniosek o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załącznikami w tym między innymi uchwała w przedmiocie likwidacji spółki.

Dodatkowo zgodnie z umową subwencji finansowej przedsiębiorca zobowiązał się, że do momentu spłaty subwencji finansowej nie rozwiąże z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na który nastąpiła wypłata subwencji finansowej oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej, a także dokona wszelkich czynności, jakie mogą okazać się wymagane przez Bank,  tak  aby nie dać Bankowi uprawnienia do wypowiedzenia którejkolwiek z tych umów.

W przypadku, gdyby jednak doszło do zamknięcia rachunku bankowego takie zdarzenie także należy przekazać do PFR poprzez system JIRA wskazując podkategorię 7.05 Zamkniecie rach. – Zamknięcie rachunku przez Beneficjenta.
Konsekwencją zamknięcia rachunku przez przedsiębiorcę jest konieczność dokonania zwrotu subwencji finansowej.
Beneficjent przekazuje środki tytułem zwrotu Subwencji Finansowej na wskazany przez Bank Spółdzielczy rachunek techniczny Banku, na który mają być dokonywane spłaty Subwencji Finansowej.Zobacz także - Najczęściej zadawane pytania


Weź udział w bezpłatnych szkoleniu! 
 

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z Tarczy Finansowej, w trakcie których:
 • poznasz najważniejsze założenia Tarczy Finansowej PFR,
 • dowiesz się, w jakiej formie udzielanie jest wsparcie w ramach Programu,
 • uzyskasz informację na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa w ramach Programu,
 • zapoznasz się z warunkami składania wniosków o wsparcie.

Zarejestruj się na szkolenie: pn-pt 13:00-15:00  -  Infolinia 800 800 120.
Więcej na: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/
 
Najważniejsze dokumenty i odnośniki związane z programem Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm:
 
Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm
Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm
Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia
Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową
Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy
Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS
Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej
Kalkulator subwencji - wylicz kwotę możliwego wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR
Bezpłatne szkolenia online dla przedsiębiorców

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście