Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy z gwarancją wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego 

Kredyt udzielany na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 r.
o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.
Zyski z konta standardKonto

​​​​​​Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania.

Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości).
 
Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy DOM może być przeznaczony na cele,

o których mowa w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i związane z:
 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
 • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: wkład budowlany, jego wykończenie.
 
Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:
 • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą,
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą.
 
Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom:

 • bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
 • posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
* 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
* 75 m2 przy trójce dzieci,
* 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
* bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

Warunki udzielenia gwarancji:

 
 • gwarancja udzielana jest na zabezpieczenie spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • kwota gwarancji – max. 100 tys. zł, jednocześnie stosunek łącznej kwoty jednostkowej gwarancji oraz wkładu własnego Kredytobiorcy do kwoty wydatków, nie może przekroczyć 20%;
 • okres gwarancji – okres kredytu + 3 m-ce;
 • gwarancja wygasa z dniem spłaty części kapitałowej rodzinnego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancja;
 • stawka opłaty prowizyjnej wynosi 1% objętej gwarancją kwoty kredytu, płatna jest jednorazowo, w całości należna jest BGK;
 • gwarancja udzielana jest do dnia 31 grudnia 2030 r.
Spłata rodzinna jest dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko i jest przeznaczona na spłatę części kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

Wysokość spłaty rodzinnej:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko, – jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej rodzinnego kredytu mieszkaniowego DOM

Spłata rodzinna zostanie dokonana jeżeli spełnione będą poniższe warunki:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • powiększenie gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia kredytu,
 • umowa kredytu nie została wypowiedziana.

Sprawdź zalety Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego DOM:

do 100% wydatków związanych z realizacją celu

nie musisz mieć wkładu własnego, aby otrzymać kredyt

stałe lub zmienne oprocentowanie kredytu

długi okres kredytowania nawet do 30 lat

gwarancja spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

atrakcyjne warunki cenowe - max. kwota gwarancji do 100 tys. zł

udzielony w walucie polskiej, bez ryzyka kursowego

możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej

Przykład reprezentatywny: 


Dla oprocentowanie okresowo – stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,81 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,94 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,94 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 1,60 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 257,47 PLN i jedna rata 2 410,54 PLN. Całkowity koszt kredytu 298 009,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 289 945,87 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, opłata prowizyjna z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG RFM 1 % udzielonego kredytu wynosząca 2 520 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 550 009,87 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kredyt objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy założeniu, że gwarancja BGK dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym łączną wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

Dla oprocentowanie zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,15 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 1,90 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 306,21 PLN i jedna rata 2 472,42 PLN. Całkowity koszt kredytu 309 720,61 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 301 656,61 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, opłata prowizyjna z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG RFM 1 % udzielonego kredytu wynosząca 2 520 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 561 720,61 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kredyt objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy założeniu, że gwarancja BGK dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym łączną wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  
 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście