Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy z gwarancją wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego 

Kredyt udzielany na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 r.
o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.
Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.
Zyski z konta standardKonto

​​​​​​Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania.

Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości).
 
Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy DOM może być przeznaczony na cele,

o których mowa w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i związane z:
 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
 • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: wkład budowlany, jego wykończenie.
 
Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:
 • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą,
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą.
 
Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom:

 • bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
 • posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
* 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
* 75 m2 przy trójce dzieci,
* 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
* bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

Warunki udzielenia gwarancji:

 
 • gwarancja udzielana jest na zabezpieczenie spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • kwota gwarancji – max. 100 tys. zł, jednocześnie stosunek łącznej kwoty jednostkowej gwarancji oraz wkładu własnego Kredytobiorcy do kwoty wydatków, nie może przekroczyć 20%;
 • okres gwarancji – okres kredytu + 3 m-ce;
 • gwarancja wygasa z dniem spłaty części kapitałowej rodzinnego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancja;
 • stawka opłaty prowizyjnej wynosi 1% objętej gwarancją kwoty kredytu, płatna jest jednorazowo, w całości należna jest BGK;
 • gwarancja udzielana jest do dnia 31 grudnia 2030 r.
Spłata rodzinna jest dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko i jest przeznaczona na spłatę części kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

Wysokość spłaty rodzinnej:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko, – jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej rodzinnego kredytu mieszkaniowego DOM

Spłata rodzinna zostanie dokonana jeżeli spełnione będą poniższe warunki:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • powiększenie gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia kredytu,
 • umowa kredytu nie została wypowiedziana.

Sprawdź zalety Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego DOM:

do 100% wydatków związanych z realizacją celu

nie musisz mieć wkładu własnego, aby otrzymać kredyt

stałe lub zmienne oprocentowanie kredytu

długi okres kredytowania nawet do 30 lat

gwarancja spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

atrakcyjne warunki cenowe - max. kwota gwarancji do 100 tys. zł

udzielony w walucie polskiej, bez ryzyka kursowego

możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej

Przykład reprezentatywny: 


Dla oprocentowanie okresowo – stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania [RRSO] wynosi 10,14 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 315 000 zł (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 100%;  oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,34 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,34 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 6,95 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 2,39 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 905,57 zł i 1 rata po 2 909,02 zł. Całkowity koszt kredytu 390 119,25 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 382 340,25 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 930 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych [PCC]: 19 zł, opłata prowizyjna z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG RFM 1 % objętej gwarancją kwoty kredytu wynoszącej 630 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 705 119,25 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kredyt objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy założeniu, że gwarancja BGK dotyczy części kredytu, tj. 20 % wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %  łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20 % wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt i być wyższa niż 200 000 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście