Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy z gwarancją wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego 

Kredyt udzielany na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 r.
o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.
Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.
Zyski z konta standardKonto

​​​​​​Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania.

Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości).
 
Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy DOM może być przeznaczony na cele,

o których mowa w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym i związane z:
 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • wkładem budowlanym.
 
Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,
 • współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.
 
Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom:

 • bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
 • posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
* 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
* 75 m2 przy trójce dzieci,
* 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
* bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

Warunki udzielenia gwarancji:

 
 • gwarancja udzielana jest na zabezpieczenie spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;
 • kwota gwarancji – max. 100 tys. zł, jednocześnie objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt;
 • okres gwarancji – okres kredytu + 3 m-ce;
 • gwarancja wygasa z dniem spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancja;
 • prowizja z tytułu udzielenie gwarancji wynosi: 1% kapitału kredytu objętego gwarancją, płatna jest jednorazowo, w całości należna jest BGK;
 • gwarancja udzielana jest do dnia 31 grudnia 2030 r.
Spłata rodzinna jest dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko i jest przeznaczona na spłatę części kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

Wysokość spłaty rodzinnej:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko, – jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej kredytu z gwarancją

Spłata rodzinna zostanie dokonana jeżeli spełnione będą poniższe warunki:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • powiększenie gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło w okresie spłaty kredytu,
 • umowa kredytu nie została wypowiedziana.

Sprawdź zalety Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego DOM:

do 100% wydatków związanych z realizacją celu

nie musisz mieć wkładu własnego, aby otrzymać kredyt

stałe lub zmienne oprocentowanie kredytu

długi okres kredytowania nawet do 30 lat

gwarancja spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)

atrakcyjne warunki cenowe - max. kwota gwarancji do 100 tys. zł

udzielony w walucie polskiej, bez ryzyka kursowego

możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej

Przykład reprezentatywny: 


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,31 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,53 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i marży Banku w wysokości 2,19 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 355,05 PLN i jedna rata 2 576,59 PLN. Całkowity koszt kredytu 321 433,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 313 433,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, opłata prowizyjna z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG RFM 1 % udzielonego kredytu wynosząca 2 520 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 570 977,54 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kredyt objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy założeniu, że gwarancja BGK dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym łączną wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt. Kalkulacja została dokonana na dzień 6 października 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  
 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście