Zaloguj się

W obecnych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez posiadania konta w banku, na które m.in. wpływa nasze wynagrodzenie, emerytura. Przechowując swoje oszczędności w banku, oczekujemy gwarancji i zabezpieczenie, że nasze oszczędności powierzamy instytucji stabilnej i bezpiecznej.

W celu ochrony klientów banku na całym świecie ustawodawca państwowy dążył do stworzenia systemu zabezpieczeń środków powierzonych bankowi. Dlatego też banki jako instytucje zaufania publicznego, zarządzają ryzykiem przestrzegając rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, chroniąc zarówno klientów jak i sam bank.


Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?


W Polsce w latach 90-tych masowo upadały banki oraz kasy pożyczkowe, co spowodowało spadek zaufania wobec banków i miało bardzo niekorzystny wpływ na system bankowy. Dlatego też na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku powołano do życia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i wprowadzono obowiązek wobec instytucji bankowych uczestniczenia w systemie gwarantowania depozytów.  

Od tamtej chwili system gwarantowania depozytów jest obowiązkowy dla instytucji bankowych. To oznacza, że wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze mające polską licencję bankową muszą w nim uczestniczyć. Jeśli któryś z nich upadnie, inne banki należące do BFG składają się na wypłatę depozytów banku-bankruta.

Podstawowym celem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest umocnienie wiarygodności banków oraz podejmowanie działań na rzecz stabilizacji systemu bankowego poprzez gwarantowanie depozytów do wysokości określonej w ustawie, a także udzielanie zwrotnej pomocy finansowej bankom o zagrożonej wypłacalności.

Do głównych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należą:
 • zwrot deponentom środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do wysokości określonej Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w przypadku upadłości banku
 • udzielanie pomocy bankom w sytuacji utraty przez bank płynności i podjęcia samodzielnej sanacji
 • udzielanie pomocy finansowej bankom będących w dobrej sytuacji finansowej, które włączają w swoje struktury lub stają się inwestorem strategicznym dla zagrożonych banków
 • gromadzenie oraz analiza informacji na temat sytuacji sektora bankowego.


Jakie instytucje objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?


Gwarancja Bankowego Funduszu obejmuje wszystkie banki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarówno działające jako spółki akcyjne i spółdzielcze). Wyjątkiem są jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego (nie ma zdolności do upadłości) i banki hipoteczne, bo nie posiadają depozytów. Oprócz nich gwarancjami objęte są SKOK-i i oddziały banków zagranicznych z siedzibą w państwie spoza UE, o ile prawo tych państw nie gwarantuje już wypłaty w gwarantowanej przez BFG kwocie.

Podsumowując Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty zgromadzone w:
 • bankach krajowych z siedzibą na terytorium RP (za wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego),
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • oddziałach banków zagranicznych, działających w Polsce.

Podmioty objęte gwarancjami to w przypadku banków lub oddziałów banków zagranicznych:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • organizacje niebędące osobami prawnymi, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
 • rady rodziców.

A w przypadku SKOK-ów:
 • osoby fizyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego,
 • związki zawodowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie.

Ochronie depozytów nie podlegają między innymi: pozostałe banki lub SKOK-i, fundusze inwestycyjne i kadra zarządzająca upadającego SKOK-u.
 
Wykaz wszystkich instytucji, które są objęte gwarancjami BFG.
 

Które instytucje nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?


Jeżeli na wykazie podmiotów wymienionych na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie ma instytucji, w której chcesz ulokować swoje pieniądze, to nie posiada ona gwarancji BFG.
Wiarygodność podmiotów finansowych, z którymi planujemy współpracować, możemy także sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), gdzie publikowana jest lista ostrzeżeń publicznych.
 
Lista ostrzeżeń KNF
 

Do jakiego limitu BFG gwarantuje wypłaty depozytów?


Ustalony w ustawie o BFG limit gwarancji środków zgromadzonych w jednym banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość w złotych 100 tys. euro. Środki te podlegają 100 proc. gwarancji. Aby wyliczyć kwotę wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarantowanego, należy przyjąć średni kurs euro (zgodny z tabelą kursową NBP) obowiązujący w dniu ogłoszenia upadłości przez bank.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi na początek tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku powierniczego każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych nastąpi jednak w złotych.

W szczególnych przypadkach deponent, na podstawie złożonego wniosku, może ubiegać się o wypłatę gwarantowanych środków przekraczających limit równowartości 100 000 euro. Gwarancja ta obejmuje środki zdeponowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy pochodzące z tytułu:
 • odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jej części lub udziału w takiej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub udziału w takim prawie, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie,
 • wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłaty odprawy pieniężnej
 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.
do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą niż jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.


W całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek, gwarantowane są środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzące z:
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia.


Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?


Każdy członek ochrony depozytowej, czyli członek BFG  wpłaca do niego składki, które w razie upadłości jednego z nich są przeznaczane na wypłatę gwarancji. W momencie ogłoszenia zawieszenia działalności banku czy SKOK-u na stronie internetowej BFG pojawi się  stosowny komunikat informujący o tym, jaki bank obsługuje proces wypłaty środków.

Wówczas wystarczy się zgłosić do jednego z jego oddziałów i po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek w innym banku.

W przypadku środków kwalifikujących się do podwyższonej gwarancji, musimy złożyć do BFG odpowiednie oświadczenie oraz dokumenty, które potwierdzą źródło pochodzenia środków.


Zachęcamy do zapoznania się z filmem "jak odzyskać pieniądze  z zawieszonego banku lub SKOK'u?", który przedstawia proces wypłaty środków gwarantowanych przez BFG w razie zawieszenia banku lub SKOK-u.

Podsumowanie


Bezpieczeństwo systemu bankowego oraz stabilność finansowa jest najistotniejszą cechą sieci bezpieczeństwa finansowego. Fundusz gwarancyjny ma za zadanie chronić deponentów i utrzymywać zaufanie instytucji finansowej. Utworzony ponad 20 lat temu Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest ważnym elementem sieci bezpieczeństwa finansowego. Jego podstawową funkcją jest gwarantowanie depozytów. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby środki które powierzamy danej instytucji finansowej, były objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Pamiętajmy, aby z rozwagą lokować swoje środki pieniężne. Powierzenie oszczędności nieuczciwej instytucji może bowiem skutkować nie tylko brakiem obiecanego zysku, ale również utratą kapitału.
 
 
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.