Zaloguj się

Mimo iż w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój w każdej dziedzinie gospodarki, nadal zauważalny jest niski poziom wiedzy ekonomicznej w naszym kraju. Współcześnie dzieci coraz szybciej stają się uczestnikami życia gospodarczego i już w wieku wczesnoszkolnym często dysponują własnymi pieniędzmi. Stąd nabywanie świadomości ekonomicznej i rozwój kompetencji ekonomicznych u dzieci i młodzieży ma coraz większe znaczenie.

Rewitalizacja SKO
10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami ryku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii.

Pokonujemy rutynę
Poprzez  Szkolne Kasy Oszczędności działające pod patronatem Banku chcemy pokazać najmłodszym, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, ale doskonały sposób na to, aby poznać funkcjonowanie mechanizmów finansowych i zdobyć informacje na temat gospodarowania pieniędzmi. Wychodząc poza schemat zwyczajnych zajęć szkolnych, przeprowadzamy w szkołach interaktywne lekcje o pieniądzu, o bankowości i oszczędzaniu. Ponadto zapraszamy zainteresowane szkoły na praktyczne warsztaty w placówkach Banku, co cieszy się dużą popularnością. Aktywne uczestnictwo uczniów, jest zawsze nagradzane.
 
Wprowadzamy innowacje

Rozwijając program SKO, dążymy do unowocześnienia i uatrakcyjnienia Szkolnych Kas Oszczędności. W przekazywaniu wiedzy na temat zagadnień ekonomicznych, ważne jest aby dostosować technikę jej przekazu do grupy odbiorców. Dzisiejsza młodzież posługująca się najnowocześniejszymi technikami komunikacyjnymi, potrzebuje odpowiednich narzędzi. Stworzyliśmy więc w tym roku nową podstronę SKO w serwisie Banku, która umożliwi nie tylko śledzenie bieżącej działalności w ramach programu, ale stanie się z pewnością doskonałym kanałem edukacyjnym. Równocześnie akcja prowadzona jest na fanpage Banku na Facebooku. Bank przygotował także serię atrakcyjnych materiałów drukowanych, chociażby w postaci książeczek SKO z pieczątkami z wizerunkiem świnki skarbonki.
 
Motywacja i rozwijanie talentów
Edukacyjna istota Szkolnych Kas Oszczędności zainspirowała nas do kolejnych działań i stała się motywem przewodnim prowadzonych przez Bank konkursów dla szkół. W celu popularyzacji oszczędzania i tworzenia więzi uczniów z Bankiem zainicjowany został konkurs "Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej".  Za gromadzone systematycznie w ciągu całego roku szkolnego oszczędności dzieci otrzymują nagrody gwarantowane w postaci kubków, paletek czy torebek sportowych. Drugim zadaniem konkursowym, gdzie na zwycięzców czekają dodatkowe nagrody, tj. smartwatch, jest wykonanie komiksu o oszczędzaniu w SKO,

Edukacja społeczna
Nieodłącznym elementem działań jest kształtowanie wśród dzieci oszczędzających w SKO umiejętności współdziałania  w grupie i dążenia do osiągnięcia celów społecznie użytecznych (w tym przypadku dla szkoły lub jej bezpośredniego otoczenia). Środki pieniężne otrzymane w formie odsetek od zgromadzonych przez uczniów danej szkoły oszczędności, są przeznaczane na cele związane z potrzebami szkoły. Dodatkowym przykładem tego jest też wspomniany powyżej konkurs, w którym przewidziano również nagrody w kategorii dla szkół, za wyniki oszczędzania oraz prowadzenie działań popularyzujących oszczędzanie, takich jak np. organizacja wewnętrznych konkursów, wycieczki do Banku, przedstawienia o tematyce oszczędzania, wystaw,  quizów itp.
    
Grunt to bezpieczeństwo
Bank podejmuje także współpracę z Policją polegającą na organizacji prelekcji w szkołach o tematyce bezpieczeństwa. Spotkania uczniów z policjantami i przedstawicielami Banku odbywają się w różnych grupach wiekowych i mają na celu uświadomienie dzieci i młodzieży jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy spotkań otrzymują odblaski z logo Banku , które pomagają w zapewnieniu bezpiecznej drogi i powrotu ze szkoły.


Banki spółdzielcze w Polsce od 150 lat, czyli od początków swej działalności realizowały misję edukacyjną. Należy zaznaczyć, że niewiele podmiotów gospodarczych oprócz koncentracji na osiąganiu jak najlepszych wyników finansowych, decyduje się na podejmowanie inicjatyw zmierzających do kształcenia i rozwijania dzieci i młodzieży. Dla banków spółdzielczych to nadal kluczowe cele, które z pewnością rzutują na zdolności adaptacyjne młodego pokolenia w sferze finansów. W konsekwencji służy to nabyciu przez młodych ludzi wielu pożądanych umiejętności. Po pierwsze mądrego zarządzania środkami finansowym, podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych, a co najważniejsze kształtowaniu postawy przedsiębiorczości.


Sabina Załupska