Zaloguj się

Od 10 stycznia 2017r. ulega zmianie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1823).
W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:

9. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku opisanej w Rozdziale 22, Posiadacz rachunku ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

1.   Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem mogą być
    rozstrzygane według wyboru Posiadacza rachunku:

   1)  w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów 
   konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym
   rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016
   r., poz. 1823);
   2) 
za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.

2.   Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego
    opisane są na stronie internetowej
www.zbp.pl.

3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie
   przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym
   opisane są na stronie internetowej
www.rf.gov.pl.

 Do pobrania: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.