Zaloguj się

28 marca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:  Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Tadeusz Wątroba – były Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Maciej Kołodziejczak – Prezes Zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów „Widok II” Sp. z o.o..

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2016 rok w kwocie 4 808 712,44 zł - na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.

W roku 2017 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2017 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2017-2019 oraz planu finansowego.

W imieniu Zarządu Prezes, Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2016 r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 833 454 tys. zł, która była wyższa o 9,82%, od stanu na koniec 2015 r. Fundusze własne wyniosły 48 654,29 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 7 992 członków, którzy zadeklarowali ogółem 84 624 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 4 809 tys. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 10,59%. zł. W Banku ulokowano 751 245 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego, wzrost o 11,74% w stosunku do roku 2015. W 2016 r. udzielono w Banku 2 282 kredytów na łączną kwotę 252 633,9 tys. zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku. Wysiłek Banku został dostrzeżony w środowisku. Bank w lipcu 2016r. został laureatem Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Podobnie podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w listopadzie 2016 roku, Bank znalazł się wśród wyróżnionych w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”. Zdobył ponadto wyróżnienie w kategorii „Lider Biznesu – laureat Internautów 2016”, nominację do tytułu „Pracodawca Roku” oraz został laureatem kategorii „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności”.

W trakcie Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Wątroba – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu.

Obecny na Zebraniu Prezes Banku BPS S.A., Pan Zdzisław Kupczyk złożył na ręce Zarządu Banku gratulacje z okazji obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu 140-lecia działalności Banku. W swoim przemówieniu wyraził uznanie dla aktywności Banku, który mimo spowolnienia gospodarczego osiągnął w 2016 roku zadowalające wyniki finansowe. Podkreślił, że poprzez bankowość relacyjną, stosowany ład korporacyjny i poszerzanie kanałów dystrybucji o nowoczesne technologie, Bank Spółdzielczy w Limanowej zyskuje nie tylko silną pozycję jako lokalna instytucja finansowa, ale wyróżnia się również w skali kraju.