Zaloguj się

W dniu 26.03.2009 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Oleksy.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci, a także zaproszeni Goście, a wśród nich m.in. Stanisław Osak – Dyrektor Zarządzający BPS, Halina Dobruchowska – Wiceprezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, Posłowie na Sejm RP - Bronisław Dutka oraz Wiesław Janczyk, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Stanisława Niebylska – Wójt Gminy Laskowa, Zofia Jankoś – Prezes Zarządu RSZiZ, a także Józef Urbański – Prezes OSM Limanowa.

Zebraniu przewodniczyło Prezydium w składzie: Stanisław Rząsa – przewodniczący, Stanisław Kubisz – sekretarz, oraz asesorzy - Józef Lis i Wojs Tadeusz. Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a także udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie: Prezes – Adam Dudek, Członkowie Zarządu – Stanisław Paluch i Tadeusz Wątroba.

Podczas spotkania zostały jednomyślnie podjęte uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej, zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań. Ważnym punktem obrad było rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczo – finansowej Banku Spółdzielczego w Limanowej na rok 2009, określając kontynuację zadań wynikających ze strategii rozwoju Banku do 2013 r.

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 2.393.035,59 zł. (netto) za 2008 r. przeznaczając ją na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, dywidendę dla członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 8% w stosunku rocznym.

 

W trakcie spotkania Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek, przedstawił działalność Banku za 2008 rok, oraz zaprezentował ofertę Banku, w tym działalność depozytowa, kredytową, rozliczeniową, walutową oraz ubezpieczeniową. Dużą rolę odgrywa ponadto działalność inwestycyjna, na którą składają się modernizacja placówek, instalacja nowych urządzeń i bankomatów, jak również stworzenie nowego serwisu internetowego Banku. Pan Prezes podkreślił fakt, iż na sukces Banku pracuje zarówno kadra zarządzająca, jak i wszyscy pracownicy.

Działalność Banku Spółdzielczego w Limanowej została zauważona w branżowych rankingach i konkursach, o czym świadczą następujące sukcesy i osiągnięcia: Najefektywniejszy Bank w Polsce, Orzeł Agrobiznesu, „Złota Skarbonka” w rankingu „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy”, a także „Najdynamiczniejszy Polski Bank Spółdzielczy”. Kolejnym osiągnięciem jest 17 pozycja Banku Spółdzielczego w Limanowej spośród 350 Banków w zrzeszeniu BPS /wg sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2008/.