Zaloguj się

21 MARCA 2013 r. ODBYŁO SIE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

21 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:  Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego oraz Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik.

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a także udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2013 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie trwałego poziomu wzrostu oraz zgodna z założonymi planami poprawa rentowności oraz wzrost we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Realizując zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2013 r. główną uwagę należy skierować na realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2015 oraz przyjętego do realizacji planu finansowego.

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 3 668 tys. zł (netto) za 2012 r. przeznaczając ją na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego oraz dywidendę dla członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 7% w stosunku rocznym.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Józef Oleksy. Rada odbyła w 2012 roku 7 posiedzeń. Rada Nadzorcza wykonywała swe funkcje nadzorcze nad pracą Zarządu w zakresie zarządzania, a w szczególności ryzykami bankowymi. Na podstawie przedstawianych przez Zarząd Sprawozdań Rada Nadzorcza oceniała sytuację finansową Banku i przestrzeganie przyjętych norm i limitów. Podczas odbywanych posiedzeń plenarnych podjęła 59 uchwał.

Prezes Adam Dudek w trakcie swojego wystąpienia przedstawił zgromadzonym działalność Banku za rok 2012. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 534 611 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2011 r. o 16,69%. Fundusze własne wyniosły 46 601 tys. zł i zwiększyły się o kwotę 2 636 tys. zł w porównaniu z końcem roku 2011.

Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 5 581 członków. Zadeklarowali oni ogółem 180 770 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,09%. Zysk netto Banku wyniósł 3 668 tys. zł.  
W Banku ulokowano 451 040 tys. zł  depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego, zaś wartość portfela kredytowego wyniosła 219 438,7 tys. zł.  Świadczy to o tym, iż Bank, mimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości. Na koniec 2012 r. pod względem wielkości sumy bilansowej na 365 Banków zrzeszonych zajął 13 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych 14 miejsce. Wysiłek Banku został dostrzeżony w środowisku lokalnym. Podczas Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego, w dniu 09.11.2012 roku Bank zdobył diament do złotej statuetki „Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego”, a na arenie krajowej w konkursie ogłoszonym przez Gazetę Prawną „Najwyższa jakość”, 28.09.2012 r. Bank otrzymał. Złote Godło QI 2012.