Zaloguj się

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami korzystania związanymi z kredytem na kolektory słoneczne.

Warunki dofinansowania:

 

Beneficjent

Beneficjentem dotacji mogą być:

Przez "dysponowanie"należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. Współwłaściciel występując o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgody, w postaci oświadczenia, wszystkich współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektora słonecznego

 

Koszty kwalifikowane:

Kredyt może być wyłącznie wykorzystany na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:

Jeżeli niektóre elementy lub części wspólne instalacji kolektorów słonecznych (np.: zasobnik, przewody) zostały zrealizowane na wcześniejszym etapie inwestycji, przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji, a projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że będą one właściwe i zagwarantują poprawną i optymalną pracę całej instalacji, pozostałe koszty przedsięwzięcia można uznać za kwalifikowane.

Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane  poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (nie dotyczy kosztu projektu) z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

 

Certyfikaty kolektor

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, dla którego dostawca legitymuje się jednym z poniższych dokumentów:

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

Dokumenty w języku obcym (certyfikat, sprawozdanie) powinny być udostępnione przez dostawcę kolektora słonecznego przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. 

Zaleca się żeby powierzchnia kolektora słonecznego służącego wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczała 1,5 m2 na jednego użytkownika zamieszkującego w budynku. W celu określenia liczby użytkowników wystarczy oświadczenie kredytobiorcy.

 

Działalność gospodarcza 

 

Procedura otrzymania dotacji:

Beneficjent składa w banku wniosek o dotację NFOŚiGW (wg. wzoru dostarczonego przez NFOŚiGW) wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank)

Wraz z wnioskiem o dotację wnioskodawca składa w szczególności:

 

Realizacja przedsięwzięcia

Montażu instalacji kolektorów słonecznych może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z  wymagań:

 

Rozliczenie inwestycji

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia (podpisaniu protokołu końcowego odbioru), kredytobiorca występuje do banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wypłacenie kredytu poprzez złożenie: