Zaloguj się

Informujemy, że 29 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej
zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 16.00
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków
Banku Spółdzielczego w Limanowej,

które odbędzie się na Sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury
przy ul. Bronisława Czecha 4, 34- 600 Limanowa


Zgodnie z § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
Na podstawie § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej „Walne Zgromadzenia /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu”.
W związku z powyższym niniejsza informacja stanowi zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie tj. 29.06.2021 r. na godz. 16.30.

 
Porządek Obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli;
2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej;
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
5. Przedstawienie informacji na temat połączenia Spółdzielni – przyłączenia Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej do Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
6. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał;
7. Dyskusja i formułowanie wniosków wynikających z przedłożonych informacji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Limanowej z Bankiem Spółdzielczym w Łososinie Dolnej;
9. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej;
10.Zamknięcie obrad.


Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zarząd Banku informuje, że w siedzibie Banku w Sekretariacie od 8 czerwca 2021 r. zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:
1. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej