Zaloguj się

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku, że w dniach od 17.02.2020 r. do 24.02.2020 r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:
 
 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Przyjęcie Porządku Obrad;
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej;
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r.;
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.;
 7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;
 8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;
 9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;
 11. Zakończenie Zebrania.Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w roku 2020: