Zaloguj się

Zachęcamy do lektury jubileuszowego wydania Kuriera Finansowego, poświęconego ważnym wydarzeniom związanym z połączeniem się Banków Spółdzielczych w Limanowej, Laskowej, Dobrej, Kamienicy oraz Łukowicy.

Szanowni Państwo,


Rok 2021 w działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej jest okresem przygotowań do obchodów sto czterdziestej piątej rocznicy działalności i służby lokalnej społeczności, która przypada na 2022 rok. Obecna publikacja jest okazją do przypomnienia Czytelnikowi zdarzeń o doniosłym znaczeniu, zaistniałych dwie dekady temu, które miały istotny wpływ na obecny poziom rozwoju Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Drodzy Czytelnicy - baczny obserwator historii rozwoju organizacji gospodarczych z łatwością może zaobserwować występowanie pewnych cykli – mówimy „historia kołem się toczy”. Na cykliczność tego rozwoju często wpływają czynniki zewnętrzne, np. kryzysy gospodarcze, przygotowanie naszego kraju do akcesji z Unią Europejskiej itp. W końcówce lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce wprowadzono dla bankowości spółdzielczej wymóg kapitałowy, którego posiadanie było warunkiem dalszego samodzielnego funkcjonowania Banku. W tym miejscu należy przypomnieć, że wspomniane lata dziewięćdziesiąte to okres transformacji ustrojowej, dwucyfrowej inflacji, tworzenia cyfryzacji operacji bankowych, systemu nadzoru finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Powyższe zjawiska wymagały  wysokich nakładów, na które nie stać było bardzo wielu Banków Spółdzielczych, działających często na terenie jednej gminy czy miasta. Wiele z nich zagrożonych było likwidacją lub upadłością. Z punktu widzenia naszego Banku panaceum na wspomniane problemy były decyzje spółdzielców o połączeniu wspólnych sił pod jednym szyldem i nadanie powstałej instytucji kierunku dynamicznego rozwoju. Było to możliwe dzięki zgodnym decyzjom samorządowych władz Banku Spółdzielczego w Limanowej, Laskowej, Dobrej, Kamienicy oraz Łukowicy. W niniejszej publikacji przedstawiamy w ogólnym zarysie historię połączonych spółdzielni bankowych.

U odbiorcy naszej publikacji może pojawić się pytanie, po co to czynimy. Odpowiedź wydaje się prosta, aby wzbudzić refleksję. Z analizy zaszłości historycznych wynika, że w każdym okresie czasu występują podobne problemy i trudności na drodze, którą idziemy. Zmieniają się narzędzia pracy, technologie oraz zasoby wiedzy ale cechy ludzkie z reguły pozostają niezmienne. Nadal obserwujemy problemy ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz tych którzy odnieśli sukces. Warto o tym pamiętać, że żyjemy w określonej zbiorowości i że obowiązkiem każdego jej członka jest dbałość o jej rozwój i drugiego człowieka. Tylko aktywne jednostki tej zbiorowości przez swoje działania tworzą miejsca pracy, wprowadzają nowe technologie, świadczą usługi, kształtują świadomość.

Jak pokazuje historia w każdym okresie podjęte działania gospodarcze potrzebują przyjaznego finansowania. Dzisiaj rozwiązaniem tego problemu może być oferta Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Szanowni Państwo, jak potwierdzają doświadczenia wynikające z kryzysów przez które przeszła Polska i światowa gospodarka, bankowość spółdzielcza ma swoje ważne miejsce w historii i wypełnia należycie swoją misję. Również obecnie w sytuacji kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID –
19, trudna sytuacja małych spółdzielni bankowych spowodowana przez nienotowaną dotąd w historii obniżkę stóp procentowych, winna skłaniać zarządzających do korzystania ze sprawdzonych wzorców, które zostały przybliżone w niniejszej publikacji. Nasze doświadczenia z przeprowadzonego przed laty połączenia pięciu samodzielnych Banków Spółdzielczych, pokazują jak należy rozwiązywać trudne sytuacje, aby nadal działać i rozwijać się.

Zachęcam do lektury.


Adam Dudek
Prezes Zarządu


Kurier Finansowy jest dostępny zarówno w wersji drukowanej we wszystkich placówkach naszego Banku, jak również w wersji on-line.