Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące w marcu 2023 r.

Informujemy, że wskaźniki referencyjne WIBOR/WIBID obowiązujące od 1 marca 2023 r. wynoszą:
dla umów zawartych od 1 stycznia 2022 r.
 • WIBOR 3M – 7,02% (z dnia 29-12-2022 r.), obowiązujący w I kwartale 2023 r.
  Stawka WIBOR 3M określana jest z przedostatniego dnia roboczego kwartału i ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym.
 • WIBOR 6M – 7,14% (z dnia 29-12-2022 r.), obowiązujący w I półroczu 2023 r.
  Stawka WIBOR 6 M określana jest z przedostatniego dnia roboczego półrocza i ustalana jest na okresy 6-miesięczne odpowiadające okresom półrocznym.
dla umów zawartych do 31 grudnia 2021 r.
 • WIBOR 1M – 6,89%
  Stawka WIBOR 1M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.
 • WIBID 1M – 6,69%
  Stawka WIBID 1M jest obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBID 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBID 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.
 • WIBOR 3M - 7,11%, obowiązujący w I kwartale 2023 r.
  Stawka WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom.

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.
Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl .

Ponadto informujemy, że stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 08.09.2022 r., wynoszą odpowiednio:
 • Stopa referencyjna  – 6,75%
   W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych od dnia 01.02.2016 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.
 •  Stopa lombardowa – 7,25%
  W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych do 31.01.2016 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.
Źródło i archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl  oraz w serwisie internetowym Banku, pod adresem: www.bs.limanowa.pl