Zaloguj się

27 marca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:  Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa, Stanisława Niebylska Wójt Gminy Laskowa, Lech Nowak, Wójt Gminy Tymbark, Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik, Urszula Nowogórska – reprezentująca Gminę Limanowa, Kamila Stelmasińska-Kaptur – reprezentująca Gminę Dobra oraz Mieczysław Maślanka - Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS S.A. w Krakowie

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Tadeusz Wątroba – Wiceprezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu.

Podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2013 rok w kwocie 3 028 799,63 zł - na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2014 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2014 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2015 oraz planu finansowego. Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018. W skład nowej Rady zostali powołani: Tadeusz Dudka, Franciszek Hebda, Stanisław Majchrzak, Barbara Matlęga, Janusz  Nowogórski, Józef Oleksy, Adam Przechrzta, Stanisław Rząsa, Smoleń Edward.

W imieniu Zarządu Prezes Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 599 611 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2012 r. o 12,16%. Fundusze własne wyniosły 53 052 tys. zł i zwiększyły się o kwotę 6447 tys. zł w porównaniu z końcem roku 2012.

Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 6 015 członków. Zadeklarowali oni ogółem 216 856 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,22%. Zysk netto Banku wyniósł 3 029 tys. zł.  
W Banku ulokowano 510 718 tys. zł  depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego. Wartość portfela kredytowego wyniosła 416 897 tys. zł., w tym obligo kredytowe 371 412 zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, Bank dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości. Na koniec 2013 r. pod względem wielkości sumy bilansowej na 365 zrzeszonych banków, Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął 14 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych 12 miejsce. Wysiłek Banku został dostrzeżony w środowisku lokalnym. Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w dniu 7.11.2013 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej w „Konkursie Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” otrzymał drugi diament do złotej statuetki „Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego” oraz na arenie krajowej w konkursie na „najwyższą jakość”, ogłoszonym przez Gazetę Prawną, Bank otrzymał 28.10.2013 roku Złote Godło Najwyższa Jakość QI 2013.