Zaloguj się

We wtorek 27 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję.

Przybyłych na zebranie gości przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Oleksy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci – 52 osoby oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:  Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A. oraz Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2017r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 915 434 tys. zł, która była wyższa o 8,96 %, od stanu na koniec 2016 r. Fundusze własne wyniosły 54 189 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 8 269 członków, którzy zadeklarowali ogółem 84 926 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 16 088 tys., a współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 11,60%. W Banku ulokowano 819 996 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego, co stanowi wzrost o 7,56 % w stosunku do roku 2016.  Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku.  Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu.  Jednocześnie została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 16 088 546,29 zł - na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.W dalszej części spotkania Wiceprezes Zarządu Waldemar Żurek przedstawił kierunki działalności finansowo - gospodarczej Banku na 2018 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2018 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2018-2020 oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową. 

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. Po dokonanej, przez Komisję oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady, Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej na lata 2018-2022 powołało następujące osoby: Tadeusza Dudkę, Barbarę Matlęgę, Grzegorza Młyńskiego, Janusza  Nowogórskiego, Józefa Oleksego, Adama Przechtę, Stanisława Rząsę, Edwarda Smolenia i Tadeusza Wątrobę.   

Obecny na Zebraniu Prezes Banku BPS S.A., Zdzisław Kupczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do obchodzonego przez Bank Jubileuszu 140-lecia działalności oraz do osoby Antoniego Józefa Marsa - działacza społecznego i gospodarczego, założyciela Towarzystwa Zaliczkowego, z którego wywodzi się Bank Spółdzielczy w Limanowej. „Był człowiekiem wyprzedzającym swoją epokę, dla którego ważne było przenoszenie nowych rozwiązań, budowanie kultury ekonomicznej, budowanie więzi społecznej, realizowanie siebie poprzez realizowanie celów i idei społeczeństwa” – mówił Zdzisław Kupczyk. „Te założenie widoczne są również w działalności obecnego Prezesa Banku Adama Dudka, który jednocześnie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS, swoim spokojem, wyważonym i racjonalnym podejściem przyczynia się do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Banku”.
W imieniu Rady Nadzorczej, Rady Zrzeszenia Banku BPS oraz Banku Polskiej Spółdzielczości dziękując za dotychczasową współpracę, za realizowanie celów i idei społeczeństwa, za angażowanie się i wspieranie różnych inicjatyw oraz dbałość o rozwój środowiska lokalnego, wręczył Prezesowi Adamowi Dudkowi okolicznościową statuetkę. Pogratulował osiągniętych wyników w 2017 roku i życzył, aby Jubileusz oraz wspólne działania przekładały się na dalsze sukcesy Banku. Podkreślił, że poprzez bankowość relacyjną, stosowany ład korporacyjny i poszerzanie kanałów dystrybucji o nowoczesne technologie, Bank Spółdzielczy w Limanowej zyskuje nie tylko silną pozycję jako lokalna instytucja finansowa, ale wyróżnia się również w skali kraju.Z okazji Jubileuszu 140-lecia działalności Banku, w imieniu samorządu Województwa Małopolskiego, gratulacje złożyła również Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Na ręce Prezesa Banku Adama Dudka „w uznaniu zasług krzewienia idei społecznej, budowania potencjału obywatelskiego swojej Małej Ojczyzny oraz wytrwałej pracy na rzecz Małopolski i jej mieszkańców” przekazała nagrodę - medal „Polonia Minor”.