Zaloguj się

Jeśli kwota subwencji, którą przyznał Ci Polski Fundusz Rozwoju, jest niższa od tej o jaką wnioskowałeś, możesz złożyć odwołanie, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. Odwołanie składane jest elektronicznie, w tym samym banku, w którym przedsiębiorca wnioskował o pomoc.

Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego.

Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji. Jeśli w pierwszym wniosku o subwencję zawnioskowałeś o kwotę niższą niż maksymalna za liczbę pracowników w Twojej firmie, nie możesz już tego zmienić i składać odwołania z tego powodu.

Uwaga! Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku  i/lub  pierwszego  odwołania, nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej, a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania.

 
Zasady składania odwołania od decyzji:
 • odwołanie składasz w tym samym Banku, w którym złożyłeś wniosek o subwencję, z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;
 • na złożenie odwołania masz 2 miesiące od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.
 • z wnioskiem odwoławczym od pierwotnej decyzji PFR możesz wystąpić maksymalnie 2 razy.  
 • wniosek odwoławczy może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę.
 • odwołanie powinno zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla  złożenia  wniosku, także  w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.
 • we wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.
  UWAGA! Nie ma możliwości zmiany wskazanego we wniosku okresu, w którym porównywany jest spadek przychodów ze sprzedaży! Klient na dzień składnia wniosku sam dokonuje wyboru miesiąca referencyjnego. Jest to jego ostateczna decyzja.

Czego klient nie może zmienić we wniosku odwoławczym?
 • statusu firmy, tzn. jest mikroprzedsiębiorcą czy MŚP;
 • miesiąca spadkowego;
 • miesiąca, do którego porównuje miesiąc spadkowy;
 • liczby pracowników (należy podać liczbę pracowników na miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia pierwotnego wniosku, tzn. jeśli klient złożył wniosek w kwietniu, a odwołuje się od decyzji w maju, to liczbę pracowników podaje na marzec).

Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?
 • czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;
 • czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;
 • czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa w branży wykluczonej z pomocy.

Kiedy klient nie może złożyć wniosku odwoławczego?
 • w przypadku kiedy jego pierwszy wniosek został zaakceptowany w kwocie jaką ma podaną we wniosku;
 • w sytuacji, gdy jego pierwszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR;
 • klient otrzymał od PFR decyzję negatywną – w takiej sytuacji musi złożyć nowy wniosek.

Jakie mogą być decyzje PFR w procesie odwoławczym?
 • negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia;
 • częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku;
 • w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty.

Jak klient może złożyć nowy wniosek odwoławczy?
 • Klient, któremu przyznano niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował, ma udostępniony w swojej bankowości elektronicznej specjalny wniosek, który służy do złożenia wniosku odwoławczego. Każdy inny klient może złożyć wniosek na standardowych zasadach.
 • Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku o subwencję - wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek].


W najbliższym czasie zostanie uruchomiony proces reklamacyjny, który:
 • dotyczy  rozbieżności  między  danymi  zawartymi  we  wniosku,  a   danymi  zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS;
 •  dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania,
 • formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR;
 • dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej.

Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne PFR tylko i wyłącznie w Banku, w którym złożył wniosek o przyznanie subwencji.Zmiany w Regulaminie
Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 maja 2020 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”  -  pobierz REGULAMIN.
Regulamin wchodzi w dniu 28 maja 2020 r. Więcej o zmianach w Regulaminie na www.pfr.pl
 


Zobacz także - Najczęściej zadawane pytania