Zaloguj się

Informujemy, że z dniem 29 czerwca wchodzi w życie zmieniony Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Główne zmiany w Regulaminie dotyczą następujących kwestii: 
 
  • Brak zwrotu nadwyżki finansowej przez Klientów z sektora MŚP do 30 czerwca br. 
W wersji dotychczasowej Regulaminu konsekwencją braku zwrotu nadwyżki finansowej przez MSP w terminie do 30 czerwca br. była konieczność zwrotu całości subwencji finansowej, natomiast w nowej wersji Regulaminu w takiej sytuacji Klient będzie zobowiązany nadal jedynie do zwrotu nadwyżki finansowej wraz z odsetkami za opóźnienie. 
 
  • Termin dokonania zwrotu nieumorzonej subwencji finansowej w kwocie wskazanej w decyzji umorzeniowej. 
W wersji dotychczasowej Regulaminu data zwrotu nieumorzonej kwoty subwencji finansowej miała być wskazana w decyzji umorzeniowej, natomiast obecnie ta kwestia uregulowana została w regulaminie i termin do zwrotu został wskazany na 14 dni od daty udostepnienia decyzji. W decyzji będzie zapis powołujący się na zapisy Regulaminu. 
 
Regulamin <<pobierz treść>>


Przypominamy, że małe i średnie firmy zobowiązane są w terminie do 30 czerwca 2022 r. dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej na rachunek PFR wskazany w Oświadczeniu o rozliczeniu subwencji.
 
PFR będzie wydawał w terminie od 11 do 15 lipca 2022r. decyzje określające kwotę subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu dostępne w bankowości elektronicznej.

W decyzji umorzeniowej zostanie wskazana kwota do zwrotu nieumorzonej części subwencji finansowej. Zwrotu należy dokonać w terminie do 15 września 2022r.
 

 

  
Szkolenia dla Klientów w zakresie wydawania decyzji umorzeniowych dostępne są od 27 czerwca br.

Zapisz się na szkolenie