Zaloguj się

24 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych, tzw. Kredyt Ekologiczny. Celem instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

Wsparcie udzielane jest w formie premii ekologicznej, tj. dofinansowania stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na finansowanie wydatków w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.
 
PRZEZNACZENIE KREDYTU
Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększeni efektywność energetycznej. Rodzaje wpieranych inwestycji, to np.: 
  • modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli [zakres realizacji inwestycji będzie wynikać z audytu efektywności energetycznej, którego zakres zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK]
  • wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji w nową infrastrukturę (np. linie technologiczne, budynki, budowle), nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii [zakres inwestycji zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK].
WAŻNE! Inwestycja musi cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej.
Spełnienie tego warunku jest badane przez BGK w procesie oceny projektów, mi.in na podstawie przedłożonego przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej.

 
KREDYT EKOLOGICZNY – DLA KOGO?
Kredyt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps (podmioty zatrudniające do 499 pracowników, o rocznych obrotach do 100 mln EUR, rocznej sumie bilansowej do 86 mln EUR) oraz mid-caps (podmioty zatrudniające do 3 000 pracowników).
 
FORMA WSPARCIA W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO
Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku współpracującym z BGK. 
 
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ, ABY SKUTECZNIE POZYSKAĆ DOTACJĘ?
Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. 
 
JAK I KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Harmonogram programu
24 maja 2023 r. - ogłoszenie konkursu
13 czerwca 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków
17 sierpnia 2023 r. - zakończenie składania wniosków
Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.

Procedura wnioskowania o środki jest następująca:
  • Złożenie wniosku do banku -> LISTA PLACÓWEK celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej.  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login#/) o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK w terminie: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.
  • Zawarcie umowy kredytowej z bankiem.
  • Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
  • Wypłata premii ekologicznej przez BGK.
 

Więcej informacji na

  www.bgk.pl
  www.bs.limanowa.pl/oferta/kredyt-ekologiczny-dla-firm