Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej przyjmuje i rozpatruje reklamacje Klientów dotyczące przyznania subwencji w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane przez analityka PRF może dotyczyć:
  • rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku przedstawienia przez Klienta wszystkich niezbędnych zaświadczeń z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS (rozbieżność danych);
  • oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodowały wydanie decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem (błąd Beneficjenta);
  • decyzji PFR w przedmiocie umorzenia subwencji finansowej (umorzenia);
  • zgłoszenia innego niż wymienione wyżej, dotyczące rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na które jest wymagane, w racjonalnej ocenie Banku, przekazanie przez PFR dodatkowych informacji lub stanowiska w sprawie (konieczności przedstawienia informacji przez PFR).
    
UWAGA WAŻNE! Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne PFR tylko i wyłącznie w Banku, w którym złożył wniosek o przyznanie subwencji.
 
Warunkiem przesłania przez Bank Zgłoszenia reklamacyjnego do Polskiego Funduszu Rozwoju, jest:
  • otrzymanie przez klienta decyzji w statusie odmowa lub przyznane w części po dwukrotnej próbie złożenia odwołania lub w innym uzasadnionym przypadku (np.: odstąpienie od umowy podpisanej na skutek błędu);
  • zebranie przez klienta wszystkich zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na FUS na dzień 31.12.2019 lub na dzień składania wniosku o subwencję i załączeniu tej dokumentacji przez Bank do przesłanego Zgłoszenia Kwalifikowanego do Banku Zrzeszającego;
  • dostarczenie przez klienta zaświadczenia z ZUS o opłacaniu przez płatnika składek na FUS osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia subwencji w przypadku Mikroprzedsiębiorstw lub zakwalifikowania do grupy MŚP;
  • zebranie przez klienta wszystkich zaświadczeń z US o niezaleganiu z płatnościami zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o subwencję i załączeniu tej dokumentacji przez Bank Spółdzielczy do przesłanego Zgłoszenia Kwalifikowanego do Banku Zrzeszającego;
  • wyczerpanie po stronie Banku możliwości wyjaśnienia wraz z klientem faktycznej przyczyny odrzucenia wniosku w całości lub częściowo lub innej istotnej przyczyny, której rozwiązanie jest niemożliwe po stronie Banku.


Zgłoszenia reklamacyjne mają być przesyłane na specjalnym FORMULARZU wraz z niezbędnymi załącznikami na dedykowaną skrzynkę email: zgł[email protected].