Zaloguj się

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów! Złóż wniosek online, bez stania w kolejkach.

Klienci, którzy mają lub otworzą w naszym Banku konto z dostępem do bankowości internetowej, mają możliwość złożenia wniosku do Programu Dobry Start 300+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.Komu przysługuje wniosek?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


Wniosek online już od 1 lipca w bankowości elektronicznej!
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online już od 1 lipca do 30 listopada przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną ZŁÓŻ WNIOSEK


Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy pomoc trafi do rodziny?
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Wypełnienie wniosku w systemie internetowym eBankNet:
 
  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie „Dobry Start” w ramach bankowości.
  • Wniosek o świadczenie dobry start klient znajdzie po zalogowaniu do systemu, w menu Wniosek 300+ - "Nowy wniosek".
  • Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego.  Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Jeżeli do wniosku klient chce załączyć wymagane dokumenty, winien przygotować wcześniej ich skany. Załączniki mogą być o określonych parametrach: format załączników to JPG, PNG lub PDF, maksymalna liczba załączników: 7 sztuk; maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB; maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB; nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  •  Statusy wniosku:
          „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu [email protected]
          „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu [email protected]
          „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu [email protected], należy go złożyć ponownie.
 
  • Złożony przez klienta wniosek zostanie przekazany do systemu [email protected] Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
  • Na wskazany we wniosku adres e-mail klient otrzyma od systemu [email protected] Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
  •  Jeśli okaże się, że wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, klient zostanie o tym poinformowany.


Dowiedz się więcej o wypełnianiu wniosków i Programie "Dobry Start 300+"


Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart