Zaloguj się

27 marca 2024 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla Banku Spółdzielczego w Limanowej – Zebranie Przedstawicieli. Podczas spotkania dokonano szczegółowego podsumowania działalności banku w roku 2023 oraz zaprezentowano plany na przyszłość, wytyczając kierunki rozwoju i strategię działania.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Józef Oleksy, który przywitał zgromadzonych delegatów oraz zaproszonych gości, a wśród nich: Urszulę Nowogórską – Posła na Sejm RP, Agatę Pawlicę-Mastalerz – Dyrektora ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A., Mateusza Folwarskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Adama Dudka – byłego Prezesa Zarządu Banku.

Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli został Stanisław Rząsa, delegat Grupy Członkowskiej z Dobrej, zaś sekretarzem został Jacenty Musiał, delegat Grupy Członkowskiej z Limanowej.Prezes Zarządu, Marcin Kozdroń, przedstawił sprawozdanie z działalności banku. Podczas prezentacji, zawierającej zarówno dane liczbowe, jak i analizę strategiczną, podkreślono osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed bankiem w mijającym roku. Według sprawozdania, na dzień 31 grudnia 2023 roku bank osiągnął sumę bilansową w wysokości 1 603 892 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,23% w porównaniu do roku poprzedniego. Bank kontynuuje starania  o osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Warto zaznaczyć, że bank uczestniczy w Systemie Ochrony Zrzeszenia, co wpływa pozytywnie na jego płynność i wypłacalność, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę depozytów do 100 tys. EUR. Fundusze własne banku wyniosły 98 571 tys. zł, w tym fundusz udziałowy 6 921 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku bank zrzeszał 7 994 członków, którzy zadeklarowali ogółem 46 143 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 25 448 tys. zł, a współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 15,70%. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za bardzo wysoki. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Bank na koniec 2023 roku zgromadził 1 430 786 tys. zł depozytów i był to rok wzrostu udziału depozytów terminowych w depozytach ogółem. Wskazuje to na dalsze zwracanie się klientów w stronę oszczędzania niż bieżącej konsumpcji, co dla Banku jest sytuacją korzystną ze względów płynnościowych.
W zakresie działalności kredytowej, zaangażowanie kredytowe (zarówno bilansowe, jak  i pozabilansowe) banku kształtowało się na poziomie 899 396 tys. zł, a liczba umów kredytowych wyniosła 4 139. W porównaniu do stanu na 31.12.2022 r. nastąpił wzrost wartości kredytów, gwarancji i otwartych linii kredytowych o 10,33%. Udział całkowitego zaangażowania kredytowego w sumie bilansowej Banku na koniec 2023 r. wynosił 56,06% i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ podwyższeniu o 0,08%.
Rok 2023 był dla naszej instytucji okresem intensywnych wyzwań, które z powodzeniem pokonaliśmy dzięki determinacji i zaangażowaniu naszego zespołu. Pomimo trudności wynikających z niepewności sytuacji geopolitycznej, nasz bank odnotował drugi rok z rzędu znakomite wyniki finansowe. Naszym głównym celem strategicznym pozostaje budowa silnej i stabilnej instytucji finansowej, która będzie się wyróżniać na rynku. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia naszych działań oraz wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Patrząc w przyszłość, nasz plan na rok 2024 skupia się na doskonaleniu obsługi klienta oraz poprawie jakości i struktury portfela kredytowego. Pragniemy również wzmocnić naszą pozycję kapitałową, co pozwoli nam z pewnością osiągnąć stabilny i bezpieczny rozwój. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom za pracę oraz naszym klientom za zaufanie, które nam okazują. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami osiągniemy kolejne sukcesy w nadchodzącym roku - podsumował Prezes Zarządu, Marcin Kozdroń.Przewodniczący Rady Nadzorczej, Józef Oleksy, przedstawił Zebranym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. wraz z oceną stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego: Na podstawie kompleksowej analizy sprawozdania finansowego za rok 2023, przeprowadzonej przez niezależnego Biegłego Rewidenta oraz bazując na pełnej wiedzy zgromadzonej przez Radę Nadzorczą, mamy zaszczyt przedłożyć Zebraniu Przedstawicieli wniosek o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za pracę w minionym roku. Chciałbym wyrazić szczere podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów naszej instytucji finansowej. Dziękuję naszym cenionym Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, Członkom Zarządu za ich profesjonalizm oraz całej załodze Banku Spółdzielczego w Limanowej za pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty - tak zakończył swoje wystąpienie Józef Oleksy.Podczas Zebrania głos zabrała Agata Pawlica-Mastalerz, Dyrektor ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A.: Serdecznie dziękuję za zaproszenie oraz gratuluję Państwu wyników. Bank Spółdzielczy w Limanowej zajmuje wiodącą pozycję wśród banków spółdzielczych naszego Zrzeszenia. Państwa działania i współpraca w zakresie kampanii oraz projektów Zrzeszeniowych, takich jak "Liderzy Zmian" oraz "Leadership Excellence Program", są znaczące, za co serdecznie dziękujemy. Chciałabym również pogratulować Państwu pierwszego miejsca w rankingu aktywności banków spółdzielczych na Facebooku za rok 2023, przeprowadzonego przez analityków Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. To wspaniałe osiągnięcie i potwierdzenie skuteczności Państwa działań. Poza tym, chciałabym podkreślić, Państwa zaangażowanie w inicjatywy społeczne i edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Rezultaty Państwa działań stanowią inspirację dla nas wszystkich, motywując do dalszych wysiłków na rzecz dobra wspólnego. Jeszcze raz dziękuję za współpracę i życzę, aby kolejne lata były równie pełne sukcesów i osiągnięć.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek, Marcin Kozdroń, Zofia Szewczyk, Wacław Wiewióra oraz Waldemar Żurek. Jednocześnie zostały podjęte uchwały w sprawie podziału osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2023 rok, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz w zakresie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej Banku na rok 2024. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku, głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2024-2026 oraz planu finansowego.