Zaloguj się

Z przyjemnością informujemy, że do oferty Banku zostały wprowadzone karty walutowe VISA w Euro.

Karty walutowe Visa wdrożone zostały zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Karty wydawane są do kont walutowych w EURO. Oznacza to, że w bankomatach na całym świecie klienci naszego Banku będą mieć stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro i dzięki tej karcie unikną kosztów przewalutowania przy płatnościach w tej walucie, zarówno w kraju jak też w strefie euro. Transakcje zrealizowane w walucie innej niż EURO, przeliczane będą w celu ich rozliczenia na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

Karta walutowa w euro umożliwia jego Posiadaczowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi,

 • wypłaty gotówki w bankomatach,

 • realizację transakcji za pośrednictwem sieci Internet,

 • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę (bankomaty mogą pokazywać dostępny limit autoryzacyjny w walucie obsługiwanej w danym bankomacie),

 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA,

Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online.  Limity są określone przez Posiadacza na etapie składania wniosku o kartę i w każdym czasie mogą zostać zmienione. Jednakże dla poszczególnych grup klientów zostały ustalone przez Bank maksymalne dzienne limity transakcyjne. I tak dla klientów indywidualnych:

 • dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  10 000 EURO,

 • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi 50 000 EURO,

natomiast dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą):

 • dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  30 000 EURO,

 • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi 50 000 EURO.

Karta jest wydawana przez Bank na okres 3 lat i po tym okresie podlega automatycznemu wznowieniu, chyba, że klient złoży wcześniej rezygnację z  karty.

W celu skorzystania z nowej oferty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek wniosku o wydanie karty walutowej. Adresy placówek - www.bs.limanowa.pl. Po złożeniu wniosku w terminie do dwóch tygodni na adres korespondencyjny otrzymają Państwo nieaktywną kartę i w odrębnej przesyłce numer PIN. Aktywacji karty dokonać można :

 • za pośrednictwem Infolinii Banku BPS  pod numerem +48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w placówce Banku.