Zaloguj się

Już dziś zaplanuj inwestycję w ramach kredytu Unia Biznes i skorzystaj z atrakcyjnych warunków kredytowania.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes udzielany jest w rachunku kredytowym i przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

Kredyt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

 

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

1)  przedsięwzięć nowych i rozwojowych;

2)  modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

3)  zakupu udziałów lub akcji;

4)   innych nakładów.

 

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu pozostanie otwarty.

Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł.

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 10 lat.