Zaloguj się

Informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, zgodnie z Regulaminem programu, została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Termin ten został uzgodniony tak, aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w serwisie internetowym Banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim Urzędzie Skarbowym i w Banku.

 
Jak działa proces przyznawania subwencji?
 1. Składasz wniosek o subwencję w bankowości internetowej.
  Podczas wypełniania wniosku, system automatycznie poda maksymalną kwotę subwencji, o którą możesz się starać. Możesz zdecydować, czy ubiegasz się o maksymalną kwotę czy o niższą. System wygeneruje również umowę, którą już na tym etapie podpisujesz.
   
 2. Bank przekazuje Twój wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju.
  Fundusz rozpatruje wniosek - przyznaje subwencję lub odrzuca wniosek.
   
 3. Decyzję, jaką podejmie PFR przekażemy Ci w wiadomości w bankowości internetowej.
  Sprawdzić status wniosku w bankowości elektronicznej

          

Udzielenie finansowania, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia, nastąpi po rozpatrzeniu umowy subwencji finansowej przez Polski Fundusz Rozwoju w oparciu o dane udostępnione we wniosku, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z poniższych decyzji:
 • Decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR.
 • Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej.
 • Decyzja negatywna – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.
 
Jak możesz odwołać się od decyzji?

Jeśli kwota subwencji, którą przyznał Ci Polski Fundusz Rozwoju jest niższa od tej, o jaką wnioskowałeś, od 18 maja będziesz mógł złożyć odwołanie, aby uzyskać pełną kwotę. Odwołanie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy kwotą, o jaką wnioskowałeś, a tym, co zostało Ci wypłacone. Jeśli w pierwszym wniosku o subwencję zawnioskowałeś o kwotę niższą niż maksymalna za liczbę pracowników w Twojej firmie, nie możesz już tego zmienić i składać odwołania z tego powodu.

Zasady składania odwołania od decyzji
 • odwołanie składasz w tym samym Banku, w którym złożyłeś wniosek o subwencję,
 • na złożenie odwołania masz 2 miesiące od daty wpłynięcia przyznanej kwoty na Twoje konto,
 • z wnioskiem odwoławczym możesz wystąpić maksymalnie 2 razy.  

Jaka może być decyzja PFR w procesie odwoławczym?
 • Pozytywna – otrzymujesz dodatkowe świadczenie do pełnej wysokości kwoty, o jaką pierwotnie wnioskowałeś.
 • Pozytywna, ale PFR uwzględnił odwołanie tylko częściowo – otrzymujesz dodatkowe świadczenie, ale w kwocie mniejszej, niż wnioskowałeś w odwołaniu
 • Negatywna – PFR  nie wypłaci Ci dodatkowego świadczenia