Zaloguj się

Indywidualne rachunki bankowe

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE
Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Posiadacza rachunku w godzinach do 12.00, a rozliczane przez Bank w systemie ELIXIR (forma elektroniczna) uważa się za złożone w danym dniu operacyjnym, natomiast złożone po 12.00 uważa się za złożone w dniu następnym. W rozliczeniach realizowanych w systemie ELIXIR wyłączną podstawą identyfikacji beneficjenta w ramach składanych dyspozycji, stanowi numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń w walutach wymienialnych.
II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A’VISTA POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ W ZŁOTYCH

Bank ustala minimalny stan środków na rachunku a’vista potwierdzonym książeczką oszczędnościową w wysokości 20 zł.
III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE PROWADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH WALUTACH WYMIENIALNYCH
1. Dolar amerykański (USD) z minimalnym wkładem i stanem środków na rachunku 10 USD,

2. Euro (EUR) z minimalnym wkładem i stanem środków na rachunku 10 EUR,
3. Funt brytyjski (GBP) z minimalnym wkładem i stanem środków na rachunku 10 GBP.
IV. DOTYCZY RACHUNKÓW PROWADZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH.
1. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w jednostce Banku prowadzącej rachunek.
2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
3. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
4. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
1) kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.
V. RACHUNKI OSÓB MAŁOLETNICH I UBEZWŁASNOWOLNIONYCH
Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. W roku 2010 kwota ta wynosi 3.319,88 zł.

VI. KARTY PŁATNICZE
1. Bank wydaje do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego karty Visa Classic Debetowa.
2. Bank wydaje kartę kredytową Visa Classic.
3. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart wynoszą:
1) dla karty Visa Classic Debetowa
a) dla kart wydanych do rachunków ROR, ROR –Optimum, ROR- Student:
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 20 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*,
b) dla kart wydanych do rachunków ROR -Junior:
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 1 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 5 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*,
2) dla karty Visa Classic Kredytowej
a) 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
b) do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit transakcyjny*.
4. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi Visa Classic
Debetowa w bankomatach:
1) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej Zrzeszenia: Banku BPS S.A., Gospodarczego Banku
Wielkopolskiego - GBW SA, Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. - MR Bank S.A.,
2) BGŻ S.A.,
3) Kredyt Banku S.A.,
4) Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
5. Aktualna lista bankomatów dostępna jest na stronie www.bs.limanowa.pl oraz na stronie www.bankbps.pl
* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny