Zaloguj się

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty, gwarancje spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

O gwarancji
 • Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom.  
 • Gwarancja  obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.
 • Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych i nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł.  
 • Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów: nowoudzielonych lub odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.
 • Kredyt z gwarancją z FGP nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu.
 
Dla kogo?
Pomoc z FGP adresowana jest do średnich i dużych przedsiębiorców.
Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych łącznie:
 • zatrudniał średniorocznie od 50 do 249 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży o równowartości od 10 milionów do 50 milionów euro lub suma jego aktywów w bilansie na koniec jednego z tych lat miała równowartość od 10 milionów do 43 milinów euro.
Dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, którego przedsiębiorstwo przekracza powyższe limity.

O pomoc z FGP nie mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy.

 
Podstawowe warunki gwarancji
 
Zakres gwarancji do 80%
Kwota gwarancji    od 3,5 mln zł do 200 mln zł
Okres gwarancji    do 27 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu 250 mln zł
Zabezpieczenie gwarancji weksel własny in blanco
Termin udzielenia gwarancji od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
 
 
Czy Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera prowizję za udzieleniem gwarancji z FGP?
 
BGK pobiera prowizje za udzielenie gwarancji z FGP. Prowizja z tytułu jednostkowej gwarancji pobierana jest z góry za cały okres, naliczana w przypadku:
 • kredytu odnawialnego – od kwoty udzielonej gwarancji linii kredytowej;
 • kredytu nieodnawialnego – od kwoty udzielonej gwarancji.
W przypadku nowo udzielonych gwarancji, prowizje naliczone są według stawek:

dla średniego przedsiębiorcy:
 • na okres kredytu do 1 roku – 0,25%,
 • na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%;
dla dużego przedsiębiorcy:
 • na okres kredytu do 1 roku – 0,50%,
 • na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.
W przypadku zwiększenia kwoty lub przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji, BGK pobiera prowizję uzupełniającą z zastosowaniem powyższych stawek oraz z uwzględnieniem opłaty już pobranej.

 
W jaki sposób można ubiegać się o gwarancje z FGP?
 • Przedsiębiorca chcąc uzyskać gwarancję z FGP, powinien złożyć wniosek do BGK za pośrednictwem banku, np. Banku Spółdzielczego w Limanowej - zapraszamy do kontaktu - LISTA PLACÓWEK.
 • W celu otrzymania gwarancji, kredytobiorca powinien oczywiście posiadać zdolność kredytową umożliwiającą otrzymanie kredytu, potwierdzoną zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku kredytującym.

Zobacz także:

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi gwarancjami udzielanymi przez BFG.