Zaloguj się

W dniach 17 i 18 września br. w Warszawie miało miejsce, największe od lat, doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce, tj. Forum Liderów Banków Spółdzielczych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek.


Forum Liderów Banków Spółdzielczych to spotkania poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych były wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.

Na konferencji omówiono między innymi: raporty IPS o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej, wnioski z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie, stan prac nad przygotowaniem nowej platformy IT jako bazy dla cyfrowego banku spółdzielczego, szanse banków spółdzielczych z tytułu udziału w programie PPK oraz informacje o zmianach legislacyjnych w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zmian w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń.

W poruszanych blokach tematycznych dyskutowano m.in. o wyzwaniach, w obliczu których stoi bankowość spółdzielcza, tj. rosnących oczekiwaniach klientów, w tym MŚP i samorządów, barierach regulacyjnych i rosnących wymogach w zakresie bezpieczeństwa, cyfryzacji i standaryzacji. Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek brał udział w panelu dyskusyjnym na temat efektywności banków spółdzielczych na polskim rynku w dobie rosnącej konkurencji z bankami komercyjnymi i widoma dalszej konsolidacji sektora bankowego.

Wypowiadając się na temat roli banku zrzeszającego, Adam Dudek wskazał na rolę umowy zrzeszenia jako prawnego zakreślenia obszarów, które nie powinny obciążać – jak w przypadku compliance – zasobów każdego banku z osobna. Podobnie system rozliczeń w biznesie kartowym czy wspólnych projektów informatycznych. Jednolity back office to kierunek pożądany, ale nie do końca możliwy bez wyoutsoursowania części zadań, czego dowodzą doświadczenia niemieckie, francuskie czy austriackie. Mała organizacja nie podoła wszystkim zadaniom.

Wydarzenie organizowane jest przez Związek Banków Polskich, banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.


Foto: źródło BS.NET