Zaloguj się

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Ustawa ta implementuje Dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. (zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE) w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji
w dziedzinie opodatkowania
(Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1) oraz opracowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju procedurę Common Reporting Standard (CRS), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. Wielostronnym Porozumieniu Właściwych Władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych. Do porozumienia przyłączyło się 87 państw, w tym m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, Chiny, Kanada i Rosja.

Począwszy od dnia 01.05.2017 r. przed zawarciem umowy o otwarcie rachunku: bieżącego, pomocniczego, lokacyjnego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, rachunku lokaty terminowej, rachunku powierniczego, mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego i karty kredytowej, będzie konieczność złożenia Oświadczenia o Rezydencji Klienta. W przypadku:

Klienta Indywidualnego - Oświadczenie EURO-FATCA Klienta Indywidualnego

Klienta instytucjonalnego -  Oświadczenie EURO-FATCA Podmiotu

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji EURO-FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO-FATCA - Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod linkiem: EURO-FATCA