Zaloguj się

Bank Spółdzielczy, jest spółdzielnią, którą tworzą członkowie – właściciele Banku. Wszyscy oni, bez względu na liczbę udziałów, mogą być wybierani do organów Banku i mają równe prawa.

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:
  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoba prawna.

Wpisowe i udziały
Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej. O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce. Możesz śmiało o nie zapytać pracowników swojego oddziału!


Warunki przyjęcia w poczet Członków Banku
Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 150,00 zł. Chcąc zostać Członkiem Banku jako osoba prawna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 10 udziałów o wartości 150,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku.
 
Jako udziałowiec masz prawo:  
  1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,  
  2. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  3. otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego,  protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  5. przeglądać rejestr członków,  
  6. oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.


Więcej informacji w STATUCIE Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Dołącz do nas i zostań udziałowcem Banku!