Zaloguj się

Chcesz mieć udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju Banku? Zostań udziałowcem!

Bank Spółdzielczy w Limanowej to Bank blisko Ciebie – który jest partnerem i doradcą, a nie tylko instytucją oferującą usługi bankowe. Swoją działalność prowadzi wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Jest spółdzielnią, którą tworzą członkowie – właściciele Banku. Wszyscy oni, bez względu na liczbę udziałów, mogą być wybierani do organów Banku i mają równe prawa.

Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji i rolników. Bardzo dobrze rozwinięta siec placówek Banku sprawia, że są one blisko klientów i mogą oferować im szybką, sprawną i kompleksową obsługę na wysokim poziomie jakości.

Chcesz mieć udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju Banku?
Zależy Ci na uczestnictwie w rozwoju lokalnym?
Zostań udziałowcem Banku Spółdzielczego w Limanowej!

Członkiem Banku Spółdzielczego może być: osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba prawna. Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej (do pobrania). O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Warunki przyjęcia w poczet Członków Banku
Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 150,00 zł. Chcąc zostać Członkiem Banku jako osoba prawna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 10 udziałów o wartości 150,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku.
 
Jako udziałowiec masz prawo:  
  • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego,  protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały - oprocentowanie udziału członkowskiego za 2019 rok wyniosło 6%.
  • przeglądać rejestr członków,  
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Więcej informacji w STATUCIE Banku Spółdzielczego w Limanowej.