Reklamacje

Wielkość czcionki

  • font
  • font
  • font

INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Bank:
  a)  w formie pisemnej – osobiście albo pocztą tradycyjną kierując pismo na adres:
       Bank Spółdzielczy w Limanowe, Rynek 7, 34-600 Limanowa,
  b)  ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty w placówce Banku,
  c)  w formie elektronicznej – na adres: bank@bs.limanowa.pl.
2. Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Klient może składać reklamacje podane są na stronie www.bs.limanowa.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP), aktualne dane adresowe, oraz – w miarę możliwości – numer rachunku bankowego Klienta lub karty płatniczej Klienta, której dotyczy reklamacja, a także treść zastrzeżenia dotyczącego produktów lub usług świadczonych przez Bank.
4. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów,  jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
5. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni. Do zachowania przez Bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Klienta.
7. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku Klient ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
8. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Klienta:
   1)  w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów
        konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823);
   2)  za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.
9.   Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.
10. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
11.Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
12.Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji mogą zawierać postanowienia umów lub regulaminów właściwych dla poszczególnych produktów lub usług świadczonych przez Bank dla Klienta.
13.Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.

 

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Chcesz się z nami skontaktować? Jesteś zainteresowany wybraną usługą? Pozostaw swoje dane kontaktowe! Z miłą chęcią nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i wyjaśni wszelkie aspekty oferty naszego Banku.


Zamknij
 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ