BFG

Wielkość czcionki

  • font
  • font
  • font

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996) według następujących zasad:
1)    gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach 
       obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
   a)    osoby fizyczne,
   b)    szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
   c)    osoby prawne,
   d)    jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna 
          ustawa przyznaje zdolność prawną;
2)    W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób 
       (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach
       określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień 
       umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
3)    W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem 
       jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w 
       kwocie  zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty  
       deponentem jest powiernik;
4)    gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez
       jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, 
       do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu
       średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję
       Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu
       zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz
       wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
5)    środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie
       obcej;
6)    wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki
       naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem
       wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się
       według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
7)    środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt,
       niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada
       rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową
       lokatę oszczędnościową);
8)    w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku
       przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości
      100 000 EUR;
9)    oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych
       rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi  
       do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym
       w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji
       gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności
       bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank
       (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji
       bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w
       art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
       finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się
       wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
10)   gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące
        jednostki:
        a)    Skarbu Państwa,
        b)    Narodowego Banku Polskiego,
        c)    banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych,
               o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
        d)    spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą
               Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
        e)    Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
        f)    instytucji finansowych,
        g)    firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2
               rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa
               trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
               (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu
               Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w
               sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
               inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
               UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
        h)    osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,
        i)     krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i
               zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia
               11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
               (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
        j)     funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych,
               funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw
               inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
               funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
               inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
        k)    otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy
               emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i
               pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z
               dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
               emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),
        l)     jednostek samorządu terytorialnego,
       m)    organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż
              Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów
              centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych
              państw;
11)    Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia
         spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
12)    Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank
         jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy
         inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
13)    Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
        jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku
        gwarancji;
14)    Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia
        spełnienia warunku gwarancji;
15)    Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów
22 58 30 942
22 58 30 943
22 58 30 945
Fax
22 58 30 589
E-mail
kancelaria@bfg.pl


Informacje dla korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z usług Banku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.07.2016 r. zawarte są w „Arkuszu informacyjnym dla deponentów”.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie https://www.bfg.pl/.

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ